90 Giây Để Học Những Từ Kansai-ben Phổ Biến!

Kansai-ben là niêm tự hào của người dân Kansai Nhật Bản! Cùng ShareWis tìm hiểu về Kansai-ben trong 90 giây nhé!
Learn about Japanese Holidays in 90 seconds! Learn about Japanese Holidays in 90 seconds!
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Animals! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Animals!
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Cooking! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Cooking!
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Appearance! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Appearance!