90 Giây Để Học Những Từ Kansai-ben Phổ Biến!

Kansai-ben là niêm tự hào của người dân Kansai Nhật Bản! Cùng ShareWis tìm hiểu về Kansai-ben trong 90 giây nhé!
Get to know the BJT in 90 seconds: Business Japanese Proficiency Get to know the BJT in 90 seconds: Business Japanese Proficiency
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Cooking! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Cooking!
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Date! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Date!
Learn common Kansai-ben words in 90 seconds! Learn common Kansai-ben words in 90 seconds!